Zapraszamy do udziału w projekcie ” Przyszłość Bez Barier”

INFORMACJA

W związku z zakończeniem projektu pt. „Przyszłość bez barier” nr RPPK.08.03.00-18-0012/21 Beneficjent projektu Podkarpacka Fundacja Opieki Bez Barier informuje, iż istnieje możliwość skorzystania z dalszej możliwości wypożyczania sprzętu jednakże od dnia 1 stycznia 2024 wyłącznie w formie odpłatnej.

Możliwość takową zapewnia trwałość powyższego projektu, która trwać będzie do dnia 31 sierpień 2025r.

Z dniem 01.01.2024r. ustala się koszt wypożyczenia sprzętu wg poniżej załączonego cennika.

„Przyszłość bez Barier”

Projekt „Przyszłość bez barier” RPPK.08.03.00-18-0012/21 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, realizowany przez Fundację Podkarpackie Centrum Opieki Bez Barier w partnerstwie z LOOTUS Joanna Jędrzejowska,

Priorytet VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Wartość projektu: 2 075 130,00 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 1 763 860,50 PLN
Wartość dofinansowania z dotacji celowej: 207 513,00 PLN

Zadzwoń i dowiedz się więcej szczegółów

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych dla 300 osób (200 kobiet i 100 mężczyzn) starszych/potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie powiatu mieleckiego, w okresie od 01.05.2022 r. do 31.12.2023 r. poprzez utworzenie nowej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego i pielęgnacyjnego w Mielcu oraz świadczenie usług szkoleniowych z zakresu opieki i rehabilitacji dla 40 osób sprawujących opiekę nad osobami korzystającymi z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego i pielęgnacyjnego – o statusie opiekuna faktycznego.

img

Grupa docelowa

Grupę docelową stanowi 300 osób starszych/potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osób niepełnosprawnych, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, u których istnieje konieczność korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego lub pielęgnacyjnego, zamieszkałych na terenie powiatu mieleckiego.

Grupa docelowa to osoby posiadające dysfunkcje o charakterze całkowitym lub częściowym, trwałym lub okresowym, wrodzone lub nabyte. Są to osoby, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb lub ich sprawność w tym zakresie jest ograniczona oraz wymaga opieki lub wsparcia, w tym m.in. korzystanie ze specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego i pielęgnacyjnego w celu kompensowania utraconej sprawności.
Dodatkowo grupą docelową będzie 40 opiekunów faktycznych (osoby pełnoletnie opiekujące się osobami potrzebującymi wsparcia, nie będące opiekunem zawodowym i nie pobierające wynagrodzenia z tytułu sprawowania takiej opieki, najczęściej członek rodziny) sprawujących opiekę nad osobą korzystającą z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego i pielęgnacyjnego.

Planowane efekty i rezultaty:

Utworzenie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu

Zwiększenie dostępności do tego typu usług zdrowotnych poprzez utworzenie kompleksowej wypożyczalni

Poprawa codziennego funkcjonowania

Podtrzymanie i poprawa sprawności fizycznej dzięki wypożyczanemu specjalistycznemu sprzętowi

Podtrzymanie lub zwiększenie samodzielności

Podtrzymanie lub zwiększenie aktywności

Utrzymanie stabilnego stanu zdrowia fizycznego

Uniknięcie powikłań wynikających z długotrwałego unieruchomienia

Uniknięcie powikłań po urazach i pobytach w szpitalu

Co oferujemy:

nieodpłatne wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego i pielęgnacyjnego

możliwość dowozu sprzętu wielkogabarytowego do UP oraz jego odbiór

szkolenie dla opiekunów faktycznych sprawujących opiekę nad osobami starszymi/potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z zakresu opieki i rehabilitacji

Rekrutacja prowadzona będzie od 07.2022 r.

Jaki sprzęt wypożyczmy?

Nieodpłatnie wypożyczamy sprzęt rehabilitacyjny, wspomagający i pielęgnacyjny.

Szczegółowy wykaz sprzętów do wypożyczenia znajduje się w zakładce: Wykaz sprzętów do wypożyczenia

Our Blog

Napisz do nas wiadmość

    Imię

    Nazwisko

    Email

    Telefon

    Message