Rekrutacja prowadzona będzie od 07.2022 r.

KRYTERIA FORMALNE DLA OSÓB WYMAGAJĄCYCH WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU:

 1. osoba zamieszkująca zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie powiatu mieleckiego (woj. podkarpackie),
 2. osoba starsza/potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w tym osoba niepełnosprawna, posiadająca zaświadczenie lekarskie o potrzebie wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz o konieczności wypożyczenia danego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego i/lub wspomagającego i/lub pielęgnacyjnego, wydane po dokonaniu oceny stopnia niesamodzielności fizycznej z zastosowaniem Skali Barthel,
 3. osoba niemająca możliwości finansowania danego sprzętu ze środków publicznych (NFZ, PFRON).

Na etapie rekrutacji premiowane będą osoby po przebytym Covid-19 (na podstawie zaświadczenia od lekarza rodzinnego lub specjalisty) – te osoby będą przyjmowane do projektu w pierwszej kolejności.

W przypadku braku dostępności danego sprzętu, osoba zostanie wpisana na listę rezerwową, a w momencie wystąpienia dostępności tego sprzętu osoba znajdująca się na pierwszym miejscu listy rezerwowej zostanie niezwłocznie poinformowana o możliwości wypożyczenia sprzętu.

KOMPLET DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

1. Formularz rekrutacyjny dla osoby starszej/potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w tym osoby niepełnosprawnej

2. Zaświadczenie lekarskie

3. Oświadczenie o braku możliwości finansowania wypożyczanego sprzętu ze środków publicznych

4. Oświadczenie Uczestnika projektu (RODO) – dla Kandydata/ki do projektu oraz Osoby upoważnionej do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Kandydata/ki do projektu

4a. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych (RODO) – dla osoby wskazanej w Formularzu rekrutacyjnym jako osoba do kontaktu

5. Ankieta ewaluacyjna dotycząca poziomu komfortu życia i stanu zdrowia (pomiar I)

6. Zaświadczenie lekarskie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalisty potwierdzające, że Kandydat/ka do projektu/ niepełnoletnie dziecko Kandydata/ki do projektu jest osobą po przebytym zakażeniu Covid-19 (kryterium premiujące – jeśli dotyczy)

7. Wniosek o dowóz wypożyczanego sprzętu oraz odbiór w celu zwrotu (jeśli dotyczy)

8. Upoważnienie dla opiekuna faktycznego/członka rodziny/innej osoby z bliskiego otoczenia (jeśli dotyczy)

9. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (jeśli dotyczy)

KRYTERIA FORMALNE DLA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH:

 1. osoba zamieszkująca zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie powiatu mieleckiego (woj. podkarpackie),
 2. osoba będąca opiekunem faktycznym pełniącym nieodpłatnie opiekę nad osobą wypożyczającą sprzęt w ramach projektu.

KOMPLET DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH DLA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH:

1. Formularz rekrutacyjny dla opiekunów faktycznych

2. Oświadczenie o statusie opiekuna faktycznego pełniącego nieodpłatnie opiekę nad osobą niesamodzielną będącą Uczestnikiem/czką projektu (używającym/ą sprzęt),

3. Oświadczenie Uczestnika projektu (RODO) – dla Kandydata/ki do projektu będącego/ej opiekunem faktycznym

 
Niezbędne druki dokumentów rekrutacyjnych można pobrać w zakładce: Dokumenty do pobrania

Zadzwoń i dowiedz się więcej szczegółów

Napisz do nas wiadmość

  Imię

  Nazwisko

  Email

  Telefon

  Message